The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM

Quote

The Acquis Communautaire is the entire body of European legislation, comprising all the treaties, regulations and directives adopted by the European Union (EU). Since each new country joining the EU is required to accept the whole Acquis Communautaire, this body of legislation has been translated into 22 official languages. As a result, the Acquis now exists as parallel texts in the following 22 languages: Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, German, Greek, Finnish, French, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish and Swedish. For the 23rd official EU language, Irish, the Acquis is not translated on a regular basis; which is why DGT-TM does not include data in Irish.  Read more at: http://langtech.jrc.ec.europa.eu/DGT-TM.html

We have extracted all language pairs involving English and Spanish and published as TMX and tab separated text at: http://lpg.uoc.edu/corpus/DGT

La memoria de traducción multilingüe DGT del Acquis communautaire

Quote

El Acquis communautaire comprende la totalidad de la legislación europea, es decir, todos los tratados, regulaciones y directivas adoptadas por la Unión Europea (EU). Todos estos documentos están traducidos a 22 lenguas: búlgaro, checo, danés, holandés, inglés, estonio, alemán, griego, finlandés, francés, húngaro, italiano, lituano, maltés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, español y sueco .A partir de estos documentos se han creado una serie de memorias de traducción multilingües que se pueden descargar y utilizar libremente de http://langtech.jrc.ec.europa.eu/DGT-TM.html.Los usuarios seguramente preferirán tener una única memoria de traducción más grande pero que incluya únicamente su par de lenguas de trabajo. Además de las memorias de traducción, de esta página también se puede descargar una aplicación que permite extraer un único TMX con un par de lenguas. El uso de esta aplicación es muy sencillo y está plenamente documentado.

http://lpg.uoc.edu/corpus/DGTpodéis algunos pares de lenguas ya transformados a TMX y a texto tabulado. Concretamente se encuentran los pare singlés con todo las demás lenguas y también castellano con todas las demás. Espero que estos enlaces directos os resulten de utilidad.

La memòria de traducció multilingüe DGT del Acquis communautaire

Quote

El Acquis communautaire comprèn la totalitat de la legislació europea, és a dir, tots els tractats, regulacions i directives adoptades per la Unió Europea (EU). Tots aquests documents estan traduïts a 22 llengües: búlgar, txec, danès, holandès, anglès, estonià, alemany, grec, finès, francès, hongarès, italià, lituà, maltès, polonès, portuguès, romanès, eslovac, eslovè, castellà i suec.

A partir d’aquests documents s’han creat un seguit de memòries de traducció multilingües que es poden descarregar i fer servir lliurement de http://langtech.jrc.ec.europa.eu/DGT-TM.html.

Els usuaris segurament preferiran tenir una única memòria de traducció més gran però que inclogui únicament el seu parell de llengües de treball. A més de les memòries de traducció, d’aquesta plana també es pot descarregar una aplicació que permet extreure un únic TMX amb un parell de llengües. L’ús d’aquesta aplicació és molt senzill i està plenament documentat.

A http://lpg.uoc.edu/corpus/DGT  trobareu alguns parells de llengües ja transformats a TMX i a text tabulat. Concretament trobareu els parells anglès amb tota la resta i també castellà amb tota la resta. Espero que aquests enllaços directes us resultin d’utilitat.

 

Cicle “Les aplicacions de la lingüística en la societat actual”

Quote

Els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres organitzen els mesos d’abril i de maig el cicle “Les aplicacions de la lingüística en la societat actual”, sota la coordinació de les professores de la UOC Marta Coll-Florit i Ona Domènech.

L’objectiu del cicle és donar a conèixer d’una manera actualitzada diverses aplicacions de la lingüística en el marc d’una societat com la d’avui, caracteritzada per l’ús intensiu de les tecnologies. Les diverses intervencions, d’alta divulgació, s’han encarregat a experts en cada camp i són pensades per al públic general. A més, es vol posar en relleu els aspectes professionalitzadors dels estudis de llengua i literatura catalanes, sovint poc coneguts.

Programa

Primera sessió:  dijous 26 d’abril (de 18 a 20.30 h)

  • “Lingüística computacional”,  a càrrec de la Dra. Irene Castellón (UB). Una panoràmica general de la lingüística computacional.
  • “Lingüística forense”, a càrrec del  Dr. Jordi Cicres (UdG). La lingüística forense,  disciplina a mig camí entre la lingüística i el dret, estudia la fiabilitat d’evidències lingüístiques en els processos judicials a partir de l’anàlisi dels materials lingüístics en tots els nivells (fonètica, morfologia, semàntica, sintaxi, pragmàtica, etc.).

Segona sessió: dijous 3 de maig (de 18 a 20.30 h)

  • “Psicolingüística i neurolingüística”, a càrrec del  Dr. Llorenç Andreu (UOC, UB). La segona sessió del cicle se centrarà en la relació entre llenguatge, ment i cervell.
  • “Logopèdia”, a càrrec de la Dra. Rosa Estopà (UPF, UOC). En aquesta intervenció, més específica, veurem de quina manera s’apliquen tots aquests coneixements en l’àmbit de la logopèdia, per tal de diagnosticar i tractar els trastorns del llenguatge.

Tercera sessió: dijous 10 de maig (de 18 a 19.30 h). Conferència de cloenda

  • “Lexicografia i terminologia catalanes”, a càrrec de la Dra. M. Teresa Cabré Castellví (UPF). Se centrarà en un àmbit paradigmàtic de la lingüística aplicada catalana, la lexicografia, tant general com especialitzada, amb l’objectiu d’oferir-nos-en una visió panoràmica que ens permeti veure com han afectat les noves tecnologies el tractament del lèxic català, tant general com especialitzat, i quina és la situació actual.

L’assistència al cicle, que tindrà lloc a la seu del Col·legi (Rambla de Catalunya, 8, Barcelona), és gratuïta, però cal empleneu el formulari següent. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

TES (Terminology Extraction Suite): New Distribution for Windows

TES is an open source terminology extraction application specially designed and developed for our postgraduate course in Translation and Technologies. Nevertheless, the tool can be successfully used in professional translation environments.

The tools is written in Perl and uses the Tk graphical libraries. This means than additional software and packages must be installed in your computer in order to run the application. This process is well described in the manuals, but the process often leads to errors, specially under Windows. For this reason we have prepared a new distribution for Windows. The distribution contains all the required software and packages to run the application. To start TES you only have to download the zip file, uncompress it in any folder of your choice and double click in TES-Wizard.exe (if you want to calculate term candidates) or in TES-Editor.exe (if you want to edit them and calculate translation equivalents).

You can download the Windows distribution from: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03-win.zip

The source distribution suitable for Linux, Mac and Windows (some additional software and packages are required) can be downloaded from: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03.zip

TES is free software, so you can download it, use it and redistribute it among your colleagues and friends.

TES (Terminology Extraction Suite): Distibución para Windows

Quote

Esta herramienta de extracción automática de terminología, desarrollada especialmente para nuestro postgrado en traducción y tecnologías, es una herramienta de software libre que permite extraer términos y buscar automáticamente equivalentes de traducción. Esta herramienta, a pesar de estar pensada para la docencia de los conceptos relacionados con la extracción automática de terminología, se puede emplear de manera muy eficiente en entornos profesionales.

La herramienta está escrita en Perl y con interfaces gráficas implementadas en Tk. Esto implica que sea necesario instalar una serie de herramientas y paquetes adicionales en el ordenador, especialmente si éste funciona bajo Windows. Este proceso no es demasiado complicado y está perfectamente explicado en los manuales que se distribuyen con la aplicación. Sea como sea, este hecho generaba algunas dificultades a los usuarios y por este motivo hemos decidido lanzar una distribución especial para Windows que no necesita ningún tipo de instalación adicional. Sólo hay que descargar el archivo zip y descomprimirlo en cualquier carpeta. A partir de aquí sólo hay que hacer doble clic sobre TES-Wizard.exe (para calcular los candidatos a términos) o sobreTES-Editor.exe (para editarlos y calcular los equivalentes de traducción).

Esta distribución para Windows se puede descargar desde: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03-win.zip

La versión fuente apta tanto para Linux, Mac como Windows (hay que tener el intérprete de Perl y algunos paquetes adicionales). se puede descargar de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03.zip

Esperamos que esta nueva distribución facilite el trabajo a los usuarios habituales de Windows.

Recuerda que TES es una herramienta de software libre, es decir, que la puedes descargar libremente, usarla y redistribuirla entre tus colegas. Todo ello sin ningún coste de licencia y de una manera totalmente legal.

Antoni Oliver

TES (Terminology Extraction Suite): Distribució per a Windows

Quote

Aquesta eina d’extracció automàtica de terminologia, desenvolupada especialment per al nostre postgrau en traducció i tecnologies, és una eina de programari lliure que permet extreure termes i buscar automàticament equivalents de traducció. Aquesta eina, tot i estar pensada per a la docència dels conceptes relacionats amb l’extracció automàtica de terminologia, es pot emprar de manera molt eficient en entorns professionals.

L’eina està escrita en Perl i amb interfícies gràfiques implementades en Tk. Això fa que calgui instal·lar una sèrie d’eines i paquets addicionals a l’ordinador, especialment si aquest funciona sota Windows. Aquest procés no és massa complicat i està perfectament explicat als manuals que es distribueixen amb l’aplicació. Sigui com sigui, aquest fet generava algunes dificultats als usuaris i per aquest motiu hem decidit llençar una distribució especial per a Windows que no necessita cap mena d’instal·lació addicional. Només cal descarregar el fitxer zip i descomprimir-lo a qualsevol carpeta. A partir d’aquí només cal fer doble clic sobre TES-Wizard.exe (per calcular els candidats a termes) o sobre TES-Editor.exe (per editar-los i calcular els equivalents de traducció).

Aquesta distribució per a Windows es pot descarregar des de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03-win.zip

La versió font apta tant per Linux, Mac com Windows (cal tenir l’intèrpret de Perl i alguns paquets addicionals). es pot descarregar de: http://lpg.uoc.edu/TES/TES-09.03.zip

Esperem que aquesta nova distribució faciliti la feina als usuaris habituals de Windows.

Recorda que TES és una eina de programari lliure, és a dir, que la pots descarregar lliurement, fer-la servir i redistribuir-la entre els teus col·legues. Tot això sense cap mena de cost de llicència i d’una manera totalment legal.

Antoni Oliver